Освітня програма
Комп’ютерні науки (магістр)

Спеціальність
«Комп’ютерні науки»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Що таке Комп’ютерні науки (магістр)

Найсучасніші світові досягнення ґрунтуються на ефективному використанні інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розроблення, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп’ютерного забезпечення. І саме фахівець з комп’ютерних наук та інформаційних технологій здатний вирішувати завдання, створюючи програми для їх розв’язання, використовуючи засоби інформаційних технологій.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» передбачає підготовку в галузі програмування (С#, Visual Studio С++, Java, HTML, XML, VBA, .NET, Object Pascal, Delphi, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, СorelDraw), математичного та комп’ютерного моделювання, проектування, розроблення й використання новітніх комп’ютерних технологій та інформаційних систем у різних галузях.

Фахівці з комп’ютерних наук та інформаційних технологій призначені для професійної роботи на підприємствах, в уста­новах та організаціях сфе­ри економічної, фінан­сової, виробничої, торго­вельної, оборонної, медич­ної, освітянської, соціальної, дослідницької діяль­ностей різних форм власності та типів господа­рю­вання в різ­них галу­зях промисловості, торгівлі, банків­ській, фінансовій і митній системах, наукових і навчальних закладах.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» зможуть працюва­ти над розробкою програмних засобів для систем комп’ютерного аналізу, тестування та діагно­стики в економічній, технічній, медичній галузях, професійно використовувати комп’ютерну гра­фіку та web-дизайн при створенні та модифікації інтернет-сайтів та інше.

 

Переваги Освітньої програми:

 • найпотужніша матеріальна база: більше 2000 комп’ютерів, 35 комп’ютерних лабораторій, 25 мультимедійних лекційних залів
 • найкраще інформаційне забезпечення (понад 400 тис. примірників навчальної й наукової літератури)
 • унікальна наукова школа зі спеціальності в регіоні (видано понад 600 наукових публікацій, у тому числі 12 наукових монографій)
 • сучасна практична підготовка (протягом навчання – 7 практик, 12 курсових проектів із фахових дисциплін)
 • навчання за денною, заочню, заочно-дистанційною формами
 • дворічна підготовка після будь-якого бакалаврату у магістратурі
 • аспірантура за спеціальністю 113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» спеціалізація «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
 • найкваліфікованіші викладацькі кадри з професійних дисциплін

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • програмування (с#, visual studio с++, java)
 • архітектура обчислювальних систем
 • алгоритми та структури даних
 • бази даних та інформаційні системи
 • організація та обробка електронної інфор­мації (html, xml, vba, с# та інше)
 • програмування та підтримка web-засто­сувань
 • захист інформації
 • проектування програмних систем
 • обробка зображень та мультимедіа
 • платформи корпоративних інформаційних систем (java, .net)
 • розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • інформатика (object pascal, delphi)
 • інтернет-технології
 • інформаційні мережі
 • основи комп’ютерного дизайну
 • теорія інформації і кодування
 • інтернет-програмування
 • операційні системи Unix

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2019):

 • Денна форма:
  • магістр - 15990 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 10390 грн/рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • адміністратори бази даних, доступу, системи
 • інженер із програмного забезпечення комп’ютерів
 • інженер-програміст
 • програміст (база даних)
 • програміст прикладний
 • інженер із застосування комп’ютерів
 • фахівець з інформаційних технологій
 • фахівець із розроблення та тестування програмного забезпечення
 • фахівець із розроблення комп’ютерних програм

 

 

 

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики: каб. № 430а

Тел.: (0532) 50-92-04

Е-mail: mmsi@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д. ф.-м. н., професор Ємець Олег Олексійович

Сайт кафедри: www.matmodel.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами
будь-яким зручним способом

 
(0532) 50-25-62

primcom@puet.edu.ua

Дізнайся про умови знижок