АСПІРАНТУРА / ДОКТОРАНТУРА

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

П О В І Д О М Л Я Є
ПРО КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

зі спеціальностей:
051 «ЕКОНОМІКА»
072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
075 «МАРКЕТИНГ»
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)»
113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» спеціалізація «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.
До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно в зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.
Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Вступники до аспірантури складають іспити із спеціальності та іноземної мови (англійської).

ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:

1. Заяву (бланк у відділі аспірантури та докторантури).
2. Особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою (4х6), засвідчений за місцем роботи.
3. Список опублікованих наукових праць (копії статей). Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих праць, подають науковий реферат з обраної ними спеціальності.
4. Автобіографію.
5. Копію диплома та додаток до диплома про вищу освіту (виписка з оцінками) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (подається особисто).
6. Копія трудової книжки (у разі наявності завіряється відділом кадрів за місцем роботи).
7. Дослідницька пропозиція вступника за обраною спеціальністю з візою наукового керівника.
8. Витяг із протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу про рекомендацію в аспірантуру.
9. Дві фотокартки розміром 3 х 4.
10. Копію шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах).
11. Копія 1, 2 та 11-ї сторінок паспорта та ідентифікаційного коду (подається особисто).

Термін навчання в аспірантурі: 4 роки.

І етап

Термін подання документів: з 27 лютого по 3 березня 2017 р.
Вступні випробування: 4-7 березня 2017 р.
Зарахування: з 10 березня 2017 р.

ІІ етап

Термін подання документів: з 19 жовтня по 26 жовтня 2017 р.
Вступні випробування: 27-30 жовтня 2017 р.
Зарахування: з 1 листопада 2017 р.

за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3

з 800- 1700, перерва з 1300- 1400 каб. 432, тел. (0532) 56-37-03