Питання та відповіді

На цьому сайті можна знайти документи, що регламентують  Правила прийому до університету. Разом з тим, на сайті опубліковано перелік спеціальностей/освітніх програм, вступних випробувань та інша цікава і корисна інформація для вступника до університету.

 

На інформаційних стендах Приймальної комісії університету, яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 3, к.140.

 

Також інформацію можна отримати за телефонами Приймальної комісії (0532) 50-25-62, 066 225 12 37 (viber), 067 154 26 43 (telegram).

 

Поставити питання Приймальній комісії можна по електронній пошті: primcom.puet@gmail.com.

Так. ПУЕТ видає диплом Державного зразка.

Після завершення навчання випускник отримує додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (Diploma Supplement).

Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної діяльності.

ПУЕТ здійснює широку програму міжнародного співробітництва, є активним членом міжнародної спільноти провідних європейських та світових університетів. Університет має угоди про співробітництво з 82 зарубіжними навчальними закладами з 30 країн світу.

Разом із провідними університетами Європи підписав Велику Хартію університетів, яка започаткувала Болонський процес.

 Університет є членом Євразійської Асоціації університетів, Асоціації кооперативних вищих навчальних закладів-партнерів стран СНД.

ПУЕТ має угоду щодо військової підготовки студентів з присвоєнням звання офіцера запасу. Проходження військової підготовки здійснюється на добровільних засадах на контрактній основі. Студенти мають право проходити військову підготовку, починаючи з 3 курсу. На період підготовки студент не звільняється від навчання в університеті.

Разом з дипломом бакалавра студент, який успішно завершив військову підготовку, отримує документ про присвоєння військового звання офіцера запасу.

Студентське містечко Вищого начального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» налічує 4 гуртожитки, в яких проживає понад 1500 студентів та аспірантів.

Інформацію щодо поселення до гуртожитку та наявності вільних місць можна дізнатися у заступника декана з виховної роботи того інституту/факультету, до якого абітурієнт був зарахований в якості студента.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, університету в цілому, а також студмістечка, гуртожитку, блоку (поверху) гуртожитку. Органами студентського самоврядування є  ради студентів, аспірантів і докторантів. Головне завдання — захист прав та інтересів студентів, сприяння забезпеченню їхніх потреб у навчанні, побуті, оздоровленні та відпочинку.

Ви можете продовжити навчання в ПУЕТ за спорідненою спеціальністю, відповідно до отриманого диплому молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра за скороченим терміном навчання.

Необхідною умовою вступу до ПУЕТ на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра є:

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів та фахового випробування відповідно до Правил прийому. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років.

Здійснити оплату за навчання можна в будь-якій банківській установі за реквізитами, наведеними в Договорі про надання освітніх послуг. Також дізнатися реквізити для здійснення платежу можна у фінансово-економічному управлінні університету, к.100 або за телефоном: (05322) 2-04-90, (095) 8482470, (068) 242530.

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання до конкретного закладу вищої освіти та конкурсних пропозицій можна знайти у Правилах прийому на навчання до закладу освіти. Для вступників на базі повної загальної середньої освіти, на місця державного та регіонального замовлення, загальний перелік конкурсних предметів, зокрема, творчих заліків та творчих конкурсів наведено у додатку 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році.

 

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків і творчих конкурсів для вступу до конкретного закладу вищої освіти (ЗВО), а також перелік конкурсних пропозицій до ПУЕТ можна знайти у Правилах прийому на цьому сайті . Для вступників на базі повної загальної середньої освіти на місця державного та регіонального замовлення загальний перелік конкурсних предметів, зокрема творчих заліків і творчих конкурсів, є в додатку 4 до Умов прийому для здобуття вищої освіти України в 2021 році.

Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті  https://vstup.edbo.gov.ua/  (працює під час вступної кампанії). Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
 • пароль для входу до кабінету; 
 • номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується будь-який з дозволених Умовами);
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту; 
 • середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги Ви можете скористатись калькулятором середнього бала на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/).

Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та розраховується як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи, в загальну кількість не враховуються.

УВАГА! У разі виникнення проблем із реєстрацією електронного кабінету, поданням заяв через електронний кабінет, розбіжностей між даними сертифікатів ЗНО та документів про освіту необхідно звернутись до технічної підтримки ЄДЕБО, ДП “Інфоресурс” (cервic підтримки з реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв):

+38 (044) 290-18-13

+38 (095) 281-13-54

+38 (067) 551-24-74

+38 (093) 342-38-63.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 чи квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять вступні іспити (замість ЗНО у передбачених Умовами випадках) та творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

В Умовах прийому 2021 року не передбачено подання для вступу на базі повної загальної середньої освіти медичної довідки. Однак ЗВО у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність або конкурсну пропозицію. Тому необхідність подання довідки варто уточнити у приймальній комісії обраного вишу.

2021 року приймають сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 липня;
 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано      особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня;
 • прийом заяв і документів починається 14 липня, а закінчується о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18:00 23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня;
 • вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 13 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень). З 14 до 23 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт;
 • співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

У ці ж строки проводиться вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок цільових пільгових державних кредитів.  

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому ЗВО.

Вступники на молодшого бакалавра, бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в електронній формі.

Для подачі е-заяв потрібно заповнити електронну форму в режимі онлайн на сайті  https://vstup.edbo.gov.ua/ (ця можливість буде відкрита з 1 липня 2021 р.). За підсумками цього буде створено особистий електронний кабінет вступника. Через нього 14 липня 2021 р. буде відкрито можливість подання заяв у виші. 

У паперовій формі подають вступники:

 • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою, наказом №560 або наказом №697 відповідно до цих Умов;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Умов;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти;

для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу, всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями “Середня освіта (Фізична культура)” та  “Фізична культура і спорт”.

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) і відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності. Максимальна кількість заяв, яку зможе подати вступник на контрактну форму навчання – 30 заяв.

Конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО та Правил прийому до конкретного вишу.

Конкурсний бал обчислюється:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 х П1 + К2 х П2 + К3 х П3 + К4 х А + К5 х МЛ + К6 х ОУ;

2) для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 х П1 + К3 х П3 + К4 х А + К5 х МЛ + К6 х ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра – другого) предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5); ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не має перевищувати 0,25 (0,6 – для спеціальностей галузі знань 02 “Культура і мистецтво” та спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,01; К6 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

У 2021 році ЗВО самі у своїх Правилах прийому визначають, чи будуть вони використовувати мотиваційний лист під час вступу. А також зверніть увагу, що результати мотиваційного листа можуть бути нараховані вам тільки за умови оприлюднення результатів його оцінювання на вебсайті ЗВО до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. В ПУЕТ у 2021 році не використовуватимуть мотиваційний лист під час вступу.

Кожен заклад вищої освіти може у своїх Правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

Однак для всіх вступників, що вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра на базі ПЗСО) встановлено мінімальне значення конкурсного бала для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця – він має становити не менше 125 балів.

Для всіх вступників на спеціальності 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина” та 228 “Педіатрія” Умовами прийому 2021 року встановлено мінімальний бал 150 з другого та третього конкурсних предметів (за винятком вступників з конкурсним балом більше 175,000 балів). 

Також для:

 • вступників на спеціальності галузей знань 08 “Право”, 28 “Публічне управління”, 29 “Міжнародні відносини” на основі повної загальної середньої освіти встановлено мінімальний КОНКУРСНИЙ БАЛ 140;
 • вступників у магістратуру спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” встановлено мінімальний КОНКУРСНИЙ БАЛ 130.

Інвалід війни: Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому разі подаються у паперовому вигляді.

Маю інвалідність і неспроможний відвідувати заклад освіти: Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому разі подаються у паперовому вигляді.

Отримав/ла відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов:  Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами іспитів 2021 року та/або результатами ЗНО 2018, 2019, 2020 років (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором).

Не зміг/змогла скласти ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану: Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2021 року та/або результатами ЗНО 2018, 2019, 2020 років (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором), якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2021 році.

Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування: Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти у межах квоти-1, але тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років з (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором).

Учасники бойових дій: Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором).

Звільнені з військової служби: Вступники, що є звільненими з військової служби (зокрема, є демобілізованими) починаючи з 1 грудня 2020 року включно, можуть вступати до ЗВО за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

«Чорнобилець»:  Пільга (право на вступ за результатами співбесіди) залежить від категорії осіб, до якої вас віднесено.

Проживаю в тимчасово окупованому Криму, Севастополі чи на непідконтрольній території Донбасу, виїхав/ла після 1 січня 2021 року: Вступники, що проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня у рік вступу, можуть вступати до ЗВО через освітні центри (наказ Міністерства освіти і науки України від 1 березня 2021 року №271, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за №505/36127) за результатами вступних іспитів (із урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором). Докладніше про процедуру вступу для таких вступників читайте тут.

Здобув/ла повну загальну середню освіту за кордоном у період між 1 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року:

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). 

Увага! Якщо такі вступники хочуть брати участь у конкурсі на зайняття бюджетних місць, то зможуть це зробити лише в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

Сільський коефіцієнт (СК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, які зареєстровані у селах та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту в закладі освіти, що знаходиться на території села. СК дорівнює 1,02 (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та спеціальностей галузі знань 21 “Ветеринарна медицина”). Перелік закладів середньої освіти, випускники яких матимуть право на використання СК, буде вбудовано в систему ЄДЕБО. Право на його застосування підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №207). Таку довідку вступник має завантажити в електронний кабінет або подати разом із паперовою заявою.

Регіональний коефіцієнт (РК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає ЗВО не у Києві. 

РК дорівнює:

 • 1,04 – якщо заклад вищої освіти чи його відокремлений структурний підрозділ розташований на території Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей;
 • 1,00 – якщо заклад знаходиться у Києві;
 • 1,02 – в інших випадках.

Застосовується автоматично та не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

Під час вступної кампанії 2021 року вступники до медичних, педагогічних та мистецьких закладів вищої освіти, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу, отримають право на першочергове зарахування на бюджетну форму навчання (Постанова КМУ від 30 травня 2018 р. № 417)

Галузевий коефіцієнт (ГК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, що обиратимуть спеціальності з особливою підтримкою держави. 

ГК дорівнює:

 • 1,02 – для поданих заяв із пріоритетністю 1 і 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), що передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
 • 1,00 – в інших випадках.

Застосовується автоматично та не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

Якщо ви є членом збірних команд України, які брали участь у:

 • міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України),
 • Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України),

то вам зараховуються оцінки по 200 балів із двох вступних випробувань на вибір. 

Важливо! Інформація про вас має бути внесена в базу ЄДЕБО, яка має “ідентифікувати” вашу належність до вказаної категорії під час внесення даних вступника в особистому електронному кабінеті. Якщо така інформація про вас відсутня у вашому кабінеті вступника, звертайтеся на пошту vstup2021@mon.gov.ua з прикріпленими документами, які підтверджують ваше право на застосування додаткових балів.

Зверніть увагу! Після подачі ПЕРШОЇ електронної заяви буде неможливо підтвердити/спростувати вашу належність до вказаної вище категорії переможців.

УВАГА! Оскільки у 2021 році не було проведено IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, то нарахування додаткових балів за цю категорію під час вступної кампанії застосовуватись не буде. 

Якщо ви є учасником Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для профорієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, то вам можуть нараховувати додаткові бали до оцінки ЗНО з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому ЗВО в обсязі від 1 до 20 балів. 

Якщо ви є:

 • призером чи переможцем чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (зокрема, серед школярів);
 • призером або переможцем всесвітньої Гімназіади;
 • переможцем чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту);
 • спортсменом, який посідав призові місця на чемпіонатах світу, Європи, а також чемпіоном України з олімпійських видів спорту, то під час вступу на спеціальності 014 “Середня освіта (Фізична культура)” та 017 “Фізична культура і спорт” ви можете отримати додаткові 10 балів до конкурсного бала. Для цього заяву на вступ треба подавати в паперовій формі, додавши до неї документ, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань.

Обов’язково – для вступу на місця державного та регіонального замовлення на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.

Ні, зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. Можна лише скасувати заяву з пріоритетністю. У такому разі ви зможете знову подати заяву з цією ж пріоритетністю, якщо вона ще не була прийнята приймальною комісією. У разі прийняття заяви приймальною комісією замість скасованої заяви подати нову неможливо

У такому випадку наступна за пріоритетністю заява буде оброблятися системою на рівні заяви з першою пріоритетністю інших вступників.

У рейтинговому списку після його оприлюднення Приймальною комісією або на сайті інформаційної системи https://vstup.edbo.gov.ua/.

Списки оприлюднюються на інформаційних стендах приймальних комісій, вебсайті закладу вищої освіти, а також інформація надходить в електронний кабінет вступника та доступна на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

2021 року списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднюють: для тих, хто проходив співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 20 липня; для інших – не пізніше 28 липня.

2021 року переведення будуть до 19 серпня. Претендувати на них можуть вступники, які зазначені у пунктах 12-14 розділу VIII Умов прийому у 2021 році, а саме: 

І. Незалежно від конкурсного бала:

1) особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

3) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

ІІ. У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов) не більш ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка: 

1) особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

2) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

3) діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

5) особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2-6 та 8 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”).

ІІІ. У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більш ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2)): 

1) особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

2) діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

 1. У разі, якщо їхній конкурсний бал не менший за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка): 
  • особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовленням у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов прийому. 

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в пунктах 1-12, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їхньої письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Якщо під час подання заяви ви зазначили варіант “претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням”, то відповідно до конкурсної ситуації та з урахуванням вашого конкурсного бала, вам може бути запропоноване контрактне місце.

Заяви вступників, зарахованих на навчання на бюджет на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”, виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення.

У 2021 році для вступу в магістратуру необхідно скласти зовнішнє тестування, тож для вступників визначено чіткі терміни проведення іспитів та подачі документів.

Зокрема:

 • реєстрація на тестування – з 11 травня до 18:00 3 червня;
 • єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – 30 червня;
 • єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ) – 2 липня;
 • прийом заяв та документів – з 15 липня до 18:00 23 липня;

2021 року заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі, крім таких випадків:

 • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти 2021 року;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Під час подання заяв у паперовій формі вступник також пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

Так, можна.

Також ЗВО мають право у своїх Правилах прийому визначити обов’язкове складання додаткових фахових випробувань. Їх вступники складають у ЗВО, куди вони хочуть вступити за іншою спеціальністю. Виші самостійно визначають зміст і форму додаткових фахових випробувань.

Так, вступник вільний у своєму виборі закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ЗВО. Рішення також розміщується на сайті вишу.

Вступники подають заяву для вступу на конкурсну пропозицію назва якої співпадає з назвою освітньої програми.

У такому випадку подається довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома 2021 року. Однак на момент зарахування вступнику потрібно буде подати оригінал диплома.

ЗНО в магістратуру потрібно складати вступникам на всі спеціальності. 

Усім таким вступникам потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – англійської, французької, німецької або іспанської. Вступникам на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» також треба скласти єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ).

Реєстрацію учасників проводять приймальні комісії вишів з 11 травня до 18:00 3 червня.

Для реєстрації вступнику треба звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним для вступу вишів. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Завдання, що будуть уміщені до тестових зошитів, не оприлюднюються завчасно.

Водночас вже затверджено програми, за якими укладатимуть тести для вступників. Більше про них можна прочитати тут.

Самі ж програми дивіться тут і тут.

Основна сесія ЄВІ з іноземної мови відбудеться 30 червня, а ЄФВВ з права та ТЗНПК – 2 липня. Пункти тестування створюватимуться на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник має обрати місто, в якому він проходитиме тестування.

Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

 • екзаменаційний листок;
 • документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
 • запрошення-перепустку.

У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).

Більше про це є в Порядку організації та проведення вступних випробувань тут.

Екзаменаційний лист ви отримаєте один – в тому виші, де будете реєструватися для проходження ЗНО.

Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їхнього проведення.
Рекомендації до зарахування на бюджет будуть надані не пізніше 2 серпня, а саме зарахування пройде 12 серпня.

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань до УЦОЯО. У разі подання апеляційної заяви за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці УЦОЯО.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщуватиметься на сайті УЦОЯО.

За результатами розгляду апеляційної заяви апеляційна комісія може ухвалити одне з таких рішень:

 • відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);
 • задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений результат буде змінено).

У разі задоволення заяви щодо результатів ухвалюють одне з таких рішень:

 • про відновлення результату зовнішнього оцінювання;

про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником вступного випробування.

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів можуть брати:

 • особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
 • вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 1 квітня 2021 року;
 • військовослужбовці-контрактники, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, курсанти вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону».

Особи, зазначені у пунктах 1 і 2, обов’язково надають підтверджуючі документи щодо наявності захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання або щодо потреби створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (перелік та форми таких документів зазначені у наказі Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900).

У такому разі вступник має звернутися для реєстрації до приймальної комісії вишу, в який він хоче вступити на ту спеціальність, що передбачає складання і ЄВІ, і ЄФВВ (наразі це 081 «Право» або 293 «Міжнародне право»).

Особи, що не мають дипломів, зможуть зареєструватися на підставі довідки про плановий строк завершення навчання та отримання диплома в 2021 році.

Якщо ви бажаєте вступити в магістратуру на контракт (крім спеціальностей «Право» та «Міжнародне право») на основі диплому магістра (спеціаліста), то можете скласти іспит з іноземної мови в закладі вищої освіти (за умови, що такий вид вступних випробувань передбачений Правилами прийому обраного вами вишу).

Що ж до спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», то для вступу на них у будь-якому випадку необхідні результати ЄВІ та ЄФВВ.

У 2021 році ви можете використати результати ЄВІ 2020 та 2021 років, а результати ЄФВВ – тільки 2021 року.

Так, Порядком організації та проведення вступних випробувань передбачена можливість організації та проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (третьої сесії) та проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

 1. зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти єдиний вступний іспит;
 2. не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту;

Терміни проведення третьої сесії та реєстрації вступників для участі в ній встановлює Міністерство освіти і науки України.